I'tikaf

Definicija i'tikafa

I'tikaf etimološki označava boravak u nekome mjestu, a u terminologiji islamskih nauka označava boravak u džamiji u kojoj se obavljaju dnevni namazi sa namjerom i'tikafa, pa čak i ukoliko se u toj džamiji ne obavlja džuma namaz.

Šerijatski tretman i'tikafa jeste da je pritvrđeni sunnet u hanefijskom mezhebu, kolektivnog karaktera (kifaje) i to u posljednjoj trećini mjeseca ramazana. Dakle, ako ga u nekom mjestu obave neki od muslimana i muslimanki ostvaren je pritvrđeni sunnet u toj zajednici. U šafijskom mezhebu i'tikaf je pritvrđeni sunnet i u ramazanu i izvan ramazana.

Žena može biti u i'tikafu u dijelu svoje kuće gdje obavlja namaze. Za valjanost njenog i'tikafa se uvjetuje ono što se uvjetuje za muškarca u džamiji. Također, za oba spola se uslovljava da i'tikaf ne bude uzrok zanemarivanja nekih od svojih individualnih obaveza prema porodici ili kući.

Ko je u prilici boraviti u i'tikafu lijepo je da to učini jer je Allahov poslanik, s.a.v.s., stalno provodio posljednju trećinu mjeseca ramazana u i'tikafu, sve dok ga Stvoritelj nije Sebi uzeo.


Koristi i'tikafa


I'tikaf je duhovna vježba i proces čišćenja duše, njime se oplemenjuju misli i srce, te se čiste od dominiranja dunjalučkih interesa kod čovjeka. Također, od koristi i'tikafa jeste da se u cjelosti posveti Uzvišenom Gospodaru i udalji od dunjalučkih ometanja.

U i'tikafu se osoba posvećuje ibadetu dragom Gospodaru i osjeća radost u Božijoj blizini dok se udaljuje od svih ovosvjetskih relacija. Pored posta u ramazanu i'tikaf dodatno oplemenjuje srca i duše. U i'tikafu zadnje trećine ramazana je izlaganje milosti koju dragi Allah spušta u noći Kadr. Noć Kadr, kako se prenosi u vjerodostojnim predajama, nalazi se u posljednjoj trećini zbog vjerodostojnog hadisa u kojem se kaže:

 الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي الْوِتْرِ مِنْهُ

„Tražite noć kadr u posljednjoj trećini ramazana, u neparnim noćima.“[1]

Dakle, noć Kadra može biti dvadeset prva, treća, peta, sedma ili dvadeset deveta noć. Preovladavajuće mišljenje jeste da je to dvadeset sedma noć. Zbog toga svaki musliman treba nastojati da tu noć provodi u ibadetu jer je to najvrijednija noć prema Kur'anu i sunnetu.

Imam, mudžtehid, Ata ibn Rebah, tabi'in, učenik Ibn Abbasa i jedan od učitelja imama Ebu Hanife kaže da je primjer onoga koji uđe u i'tikaf  kao primjer osobe koja stoji na vratima vladara ili nekog od uglednika za svoju potrebu koju on može zadovoljiti. Onaj ko je u i'tikafu svojim stanjem, iako jezikom nije rekao, govori: „Neću napustiti Tvoja vrata, Gospodaru, dok mi ne dadneš ono što mi treba ili dok ne otkloniš ono što me zadesilo. Ostavio sam najdraže ljude i svoju porodicu u želji da mi oprostiš grijehe koji su razlog moje udaljenosti, spuštanja nedaća i da mi daruješ ono što priliči Tebi, a Ti si Onaj Kome priliči da Ga se bude svjesno i Kome priliči da prašta. Tvoja plemenitost sve nadvisuje i posebno častiš one koji se obrate Tebi za zaštitu i pomoć.“[2]

Od ljepote i'tikafa jeste da se srce isprazni od dunjalučkih stvari i da se osoba preda svome Gospodaru, bude u Njegovoj zaštiti boraveći u kući plemenitog Gospodara. Tada je poput osobe koja ima neku golemu molbu, pa ostaje u kući svoga Gospodara (džamiji) moleći za to i tražeći Njegov oprost.

Vrste i'tikafa

I'tikaf ima tri vrste: vadžib, sunnet i mustehabb.

Vadžib je onaj i'tikaf na koji se čovjek zarekao, kao kada bi rekao: „Bit ću u i'tikafu tri dana.“ Uvjet za i'tikaf jeste post – mora postiti prilikom i'tikafa i zavjet ne može biti manje od jednog dana.

Onaj ko se obaveže da će biti u i'tikafu u određenoj džamiji, nije dužan da to obavi u spomenutoj džamiji izuzev ako se zarekao da će biti u i'tikafu u Haremi šerifu ili u džamiji Allahovog poslanika, s.a.v.s., ili Mesdžidu-l-Aksa. Ako se zavjetovao da će biti u i'tikafu u mekkanskom haremu onda mu je to obaveza da ispuni, a ako se zavjetovao da će biti u i'tikafu u Poslanikovoj džamiji, dozvoljeno mu je da bude u Haremi šerifu jer je on bolji od Poslanikove džamije. Ako se zavjetovao da će biti u i'tikafu u Mesdžidu-l-Aksau, može obaviti i'tikaf u jednom od ova tri harema.

Druga vrsta i'tikafa je pritvrđeni sunnet. To je i'tikaf u zadnjoj trećini mjeseca ramazana, od Aiše, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., bio u i'tikafu zadnju trećinu mjeseca Ramazana sve dok ga Gospodar nije uzeo Sebi.[3]

Treća vrsta je pohvalni, mustehabb i'tikaf. To je i'tikaf u bilo kojem vremenu osim u posljednjoj trećini ramazana i i'tikafa na koji se zavjetovao. Isto je kada se prilikom ulaska u džamiji namjeri i'tikaf, najmanji period je trenutak i ne uvjetuje se da posti u džamiji sa namjerom i'tikafa. Također, nije uvjet da bude čitav dan već može biti i kratak vremenski period. Ukoliko boravi u džamiji čekajući neki namaz smatra se da je osoba u i'tikafu.

Obaveze mu'tekifa

Mu'tekif, osoba u i'tikafu, ne može, dok je u i'tikafu na koji se zarekao, ili u i'tikafu posljednje trećine ramazana, izlaziti iz džamije. Ovo također obuhvata i ženu koja je u i'tikafu u svojoj kući, na mjestu gdje inače obavlja namaz, izuzev ako je sa potrebom koja je u šerijatu priznata kao što su džuma i bajram namaz. Tada će osoba izaći u vrijeme kada može sustići namaz zatim se vratiti. Mu'tekifu u džamiji gdje se klanja džuma i bajram namaz dozvoljeno je, ali pokuđeno, da ode u drugu džamiju radi spomenuta dva namaza.

Također, dozvoljava mu se da izlazi radi fiziološke potrebe, obavljanja male nužde, otklanjanja nečistoće ili kupanja zbog džunupluka izazvanog polucijom. Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije izlazio iz i'tikafa osim iz potrebe.

Što se tiče nužnih stvari, kao kada bi se srušila džamija, ili kada osoba treba pred sud da svjedoči, ili strahuje za sebe ili svoju imovinu, tada može izaći iz i'tikafa pod uvjetom da izlaženje bude isključivo kako bi ušao u i'tikaf na drugom mjestu i neće se zadržati ni u čemu drugom osim da ode do drugog mesdžida/džamije.

Ko izađe bez potrebe, da ode u trgovinu, posjeti prijatelja, isprati dženazu i sl., ukoliko je obavezan i'tikaf  dužan je da ga nadoknadi, a ukoliko je sunnet – potrebno je da nadoknadi samo taj dan. U slučaju da je prekinuti i'tikaf nafila, dobrovoljni, nije potrebno da ga nadoknađuje.

I'tikaf će također biti poništen sa intimnim odnosom čak i ukoliko to učini u zaboravu, ili pod prisilom bilo to danju ili noću.

Dozvoljene, pokuđene, zabranjene i obavezne stvari mu'tekifu

Ono što je dozvoljeno mu'tekifu jeste jelo i piće u džamiji/mesdžidu. Može govoriti samo ono što je dopušteno, te može kupiti ono što je neophodno njemu i njegovoj porodici.

Pokuđeno je mu'tekifu da donosi robu u džamiju jer to pretvara džamiju u pijacu. Pokuđeno mu je da sklapa druge kupoprodajne ugovore jer se on posvetio ibadetu, te se ni bi trebao opterećivati dunjalučkim stvarima. Također, pokuđeno mu je da šuti ukoliko smatra da se time približava Gospodaru jer je to zabranjeno s obziorm da se radi o formi posta kod sljedbenika Knjige. Osoba treba govoriti svako dobro i ono što je se uistinu tiče.

Zabranjeno je mu'tekifu da spolno opći i da čini ono što prethodi tome. To proizilazi iz riječi Uzvišenog Allaha:

وَ لاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد

„Nemojte sa njima općiti dok ste mu'tekifi u džamijama“[4]

Obaveza je mu'tekifa da bude čist od džunupluka, jer je i'tikaf boravak u džamiji, a džunup ne smije biti u džamiji, a kamo li da u njoj boravi duži period. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

„Ne dopuštam u džamiju ženama u hajzu, niti onima koji su džunupi.“[5]

Također, treba čuvati svoj jezik od ogovaranja, prenošenja tuđih riječi, laži, pretjeranog govora i drugih beskorisnih stvari. Ovo je općenito obaveza svim muslimanima i muslimankama, a kod postača i mu'tekifa je još izraženija.

Ko se obaveže da će biti u i'tikafu neki broj dana to podrazumijeva i noć i dan. Također, ukoliko se zavjetuje da će boraviti određen broj noći, to uključuje i dane koji idu uz te noći. Ukoliko namjerava boraviti samo u toku dana ili samo u toku noći, valjano je i morat će tako i učiniti kada započne boravak u džamiji sa takvom namjerom.

Edebi i'tikafa

Mu'tekif bi trebao što više učiti časni Kur'an, spominjati Allaha, donositi salavate i selame Vjerovjesniku, čitati njegovu siru, izučavati časni hadis, stjecati korisno znanje ili ispuniti svoje vrijeme drugim sličnim sadržajima.

Učenik ili student imaju pravo da se u svome i'tikafu bave svojim studijem, lekcijama i knjigama. Općenito, svakom muslimanu i muslimanki preporučuje se da provede u ibadetu noć Bajrama. Ibadeti uoči Bajrama su namaz, učenje Kur'ana, zikr, salavati i sl.

Od Ebu Umame, r.a., se prenosi predaja da ko u ibadetu provede dvije noći Bajrama, tražeći nagradu od Allaha:

لَمْ يَمُت قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

„..neće mu umrijeti srce na dan kada srca umiru.“[6]

Neki učenjaci kažu da će mu Gospodar učvrstiti srce prilikom izlaska duše iz tijela i učvrstiti ga prilikom pitanja dva meleka u kaburu kao i prilikom polaganja ispita na Sudnjem danu.


[1] Hadis bilježe Ahmed i drugi

[2] Bilježi Tahavi

[3] Bilježe Buhari i Muslim

[4] Bekare, 187.

[5] Bilježi Ebu Davud.

[6] Bilježi Ibn Madže. Predaja je slaba (da'if).

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter