Hafiz dr. Kenan ef. Musić

je docent na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i rukovodilac Katedre za hadis, poslaničku tradiciju. Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1998., a diplomirao je na Univerzitetu Al-Azhar, Usulid-din, 2002, i Univerzitetu u Damasku, Šerijatsko-pravni fakultet, 2005. Pored univerzitetskog obrazovanja dobio je idžazetname iz hifza, tefsira, hadisa i fikha od istaknutih učenjaka ovih nauka. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Područje interesovanja su mu islamske nauke, odgoj, hifz časnog Kur'ana i pozitivni društveni aktivizam. Tokom akademske i misijske karijere vodio je Katedru za Hadis, držao halku hadisa u Tabačkom mesdžidu, izveo jedanaest kandidata hafiza i hafiza, učestvovao u uspostavljanju i izgradnji Centra za Kur'an i sunnet Fakulteta islamskih nauka, između 2011. i 2018. godine bio je hatib Bakijske džamije, a u periodu 2018. – 2020. godina bio je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Sarajevo.

Autor je djela „U susret Resulullahu“, „Radost gazija Mustafe Pruščaka“, „Poslanikova komunikacija“ kao i niza stručnih članaka iz islamistike.

Hafiz, doc. dr. Kenan ef. Musić, sin Medihe i Šemsudina, rođen je u Sarajevu 21.04.1979. godine. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1998. godine, a na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, Fakultet Usuli-din, Katedra za hadisa diplomira 2002. godine.

Pored studija na Al-Azharu 2005. godine okončava studij šerijatskog prava na Univerzitetu u Damasku, a u periodu od 2002. do 2005. godine pohađa postdiplomski studij na Institutu Feth u Damasku, Odsjek za hadis pod mentorstvom šejha dr. Nurudina ‘Itra, eminentnog hadiskog stručnjaka i hanefijskog pravnika. Na kraju studija od dr. ‘Itra dobiva i tradicionalnu idžazetnamu za nauke hadisa, fikha i tefsira sa senedom do Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Kur'an časni napamet naučio i položio hifz pred šejhom Jasinom Karutom, učenikom šejha Abdulmedžida Bekrija et-Tarabišija, šejha/učitelja sa najkraćim senedom do Vjerovjesnika, s.a.v.s., i šejha Muhammeda Sukkera, Allah im se obojici smilovao. Idžazu sa senedom do Allahovog Poslanika, s.a.v.s., za hifz po Asimovom kiraetu, Šu'be i Hafs zajedno, dobio od obojice šejhova, uz dozvolu „iqraa“ izdavanja idžazetname, a svojim potpisom idžazetnamu je posvjedočio šejhul-kura’ Sirije Krejim Radžih. Idžaza je uručena 25. marta 2005. godine,  odnosno 11. safer 1426. h.g. u džamiji Huzejme, r.a., u Damasku.

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu angažovan je od kraja 2005. godine u svojstvu demonstratora, zatim asistenta, višeg asistenta i docenta na Katedri hadisa (Poslaničke tradicije).

Godine 2006. nakon položenog usmenog magistarskog ispita po Tezariju prijavio je magistarsku tezu na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pod naslovom „Džihad u djelu Mustafe Pruščaka „Radost gazija“, a magistrirao u julu 2009. godine pred komisijom u sastavu prof. dr. Omer Nakičević, prof. dr. Enes Ljevaković i prof. dr. Zuhdija Hasanović, mentor.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Komunikološki aspekti Poslanikova, s.a.v.s., života“ odbranio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2015. godine pred komisijom u sastavu prof. dr. Fuad Sedić, prof. dr. Zuhdija Hasanović  i prof. dr. Adnana Silajdžića, mentor. 

U periodu od 2016. – 2018. rukovodi Katedrom hadisa (Poslanička tradicija) na Fakultetu islamskih nauka, kordinator je za međunarodnu saradnju Fakulteta,  a zajedno sa dekanom prof. dr. Zudijom Hasanovićem, prof. dr. kurra hafizom Dževadom Šošićem i hfz. mr. Abdul-Azizom Drkićem inicira projekat katedri za kira'et i hadis Centar za Kur'an i sunnet, revitalizacija Halačevića vakufa.

U maju 2018. godine na prijedlog muftije sarajevskog prof. dr. Enesa Ljevakovića reisu-l-ulema dr. Husejin ef. Kavazović imenovao ga je za glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Sarajevo. Ostavku na ovu funkciju podnio je u junu 2020. godine nakon nešto više od dvije godine mandata i razloge podijelio sa javnošću.

Priredio je komentar na peti svezak Sahiha imama Buharije, Sarajevo 2008, a autor je djela: „Radost gazija – Mustafa Pruščak život i djelo“, Sarajevo 2010, „U susret Resulullahu“, Sarajevo 2014., a disertacija „Komunikološki aspekti Poslanikova, s.a.v.s., života“ je u štampi. Sa prof. dr. Džemalom Latićem priredio je hrestomatiju „Hatabet, vaz i retorika“ za potrebe imamskog studija. Učestvovao je u uspostavljanju i predavao na master studiju Islam in Europe na engleskom jeziku, kao i master studiju Međureligijski studiji i izgradnja mira. Autor je članaka: Sunnet i bidat u Kur'anu i hadisu, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, 12/2007, str.121-139; Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s. aktuelnost ličnosti i stila života, Novi Muallim, god. VIII, br.29, 2007, 13-17; Značaj i mjesto životopisa Muhammeda, s.a.v.s., među islamskim znanostima, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, godina XXIX, broj 14/2010; Socijalna pravda iz perspektive Vjerovjesničkog, s.a.v.s., Sunneta, Novi Muallim, br.58, 2014, 8-14. Sunnet u djelu Hasana Kafije Pruščaka, Novi Muallim, god. XVI, br. 64, 2015, 34-38; Komunikacija u javnom prostoru – vjerovjesnički model, Zbornik radova FIN-a, br. 20., 2017; te Razumjevanje sunneta u savremenom dobu: Sudnji dan, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, u štampi.

Sa arapskog jezika preveo je knjigu dr. Muhammeda Seida el-Butija Žena između tiranije zapadnog sistema i milosti Božijeg zakona, te učestvovao u prijevodima Ihjaa imama el-Gazalije i Hanefijskog fikha šejha Tuhmaza.

Na Fakultetu islamskih nauka bio je voditelj Sekcije hadisa u akademskoj 2010.-2011. godini i muhaffiz je sekcije hifza na Fakultetu. U svojstvu mentora/muhaffiza Časnog Kur’ana izveo je jedanaest kandidata i kandidatkinja koji su hifz položili pred Komisijom za hifz Rijaseta IZ u BiH.

Društveno je angažovan i aktivan član Islamske zajednice. Učesnik je brojnih tribina, okruglih stolova i džematskih druženja širom Bosne i Hercegovine i bh. dijaspore. Posebnu pažnju daje edukaciji omladine, učeničkoj i studentskoj populaciji. Održavao je predavanja u Omladinskom Centru Hrasno, u Studentskim domovima Bjelave i Nedžarići, džamiji Kralja Fahda i Centralnoj džamiji na Ilidži, a vodio je Halku hadisa četvrtkom u Tabačkom mesdžidu u Sarajevu – Sahih imama Buharije, gdje je održao više od 500 halki (predavanja) okupljala je veliki broj mladih ljudi, mladića i djevojaka, studenata i studentica svih sarajevskih fakulteta. Učestvovao je u organizaciji brojnih omladinskih iftara, iftara za povratnike, kao i većem broju humanitarnih aktivnosti džemata i zajednice. U periodu od februara 2011. do maja 2018. hatib je Bakijske džamije u Sarajevu, a u periodu maj 2018. juni 2020. godina bio je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Sarajevo.

Doc.dr. hfz. Kenan Musić pokušava dati doprinos medijskoj prezentaciji islama i pravilnom i jasnom artikuliranju vjerskih stavova te rušenju stereotipa o islamu u elektronskim i printanim medijima u Bosni i Hercegovini. Od 2005. do danas, snimio je zapažene serijale vjerskog programa (po 30 epizoda) na Radiju Federacije BiH, TV Sarajevo, RTV IZ BIR i drugim medijima.

Učestvovao je na brojnim domaćim i inozemnim naučnim skupovima i u čijem je radu učestvovao na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku među kojima izdvajamo međunarodne konferencije koje su tretirala različite aspekte islamske misli organizirani u Tunisu, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Iranu, Palestini, Jordanu, Turskoj.

Aktivno govori i simultano prevodi arapski i engleski jezik.

Oženjen je i otac četvero djece.