[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” angled_section=”no” text_align=”center” background_image_as_pattern=”without_pattern” padding_top=”60” padding_bottom=”26”][vc_column][vc_single_image image=”15876” img_size=”full” alignment=”center” qode_css_animation=””][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]

HAFIZ DOC. DR.  KENAN MUSIĆ

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

BIOGRAFIJA

Hafiz dr. Kenan ef. Musić je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Sarajevoi docent na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1998., a diplomirao je na Univerzitetu Al-Azhar,Usulid-din, 2002, i Univerzitetu u Damasku, Šerijatsko-pravni fakultet, 2005.Pored univerzitetskog obrazovanja dobio je idžazetname iz hifza, tefsira,hadisa i fikha od istaknutih učenjaka ovih nauka. Magistrirao je i doktorirao naFakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Područje interesovanja su mu islamskenauke, odgoj, hifz časnog Kur'ana i pozitivni društveni aktivizam. Tokomakademske i misijske karijere vodio je Katedru za Hadis, držao halku hadisau Tabačkom mesdžidu, izveo jedanaest kandidata hafiza i hafiza, učestvovaou uspostavljanju i izgradnji Centra za Kur'an i sunnet Fakulteta islamskihnauka, a između 2011. i 2018. godine bio je hatib Bakijske džamije.

Autor je djela „U susret Resulullahu“, „Radost gazija Mustafe Pruščaka“,„Komunikološki aspekti Poslanikovog, s.a.v.s., životopisa“ (u štampi), te nizastručnih članaka iz islamstike.

Vidi opširnije…

Hafiz, doc. dr. Kenan ef. Musić, sin Medihe i Šemsudina, rođen je uSarajevu 21.04.1979. godine. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završioje 1998. godine, a na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, Fakultet Usuli-din, Katedraza hadisa diplomira 2002. godine.
Pored studija na Al-Azharu 2005. godine okončava studij šerijatskogprava na Univerzitetu u Damasku, a u periodu od 2002. do 2005. godine pohađa postdiplomski studij na Institutu Feth u Damasku, Odsjek za hadis podmentorstvom šejha dr. Nurudina ‘Itra, eminentnog hadiskog stručnjaka ihanefijskog pravnika. Na kraju studija od dr. ‘Itra dobiva i tradicionalnuidžazetnamu za nauke hadisa, fikha i tefsira sa senedom do AllahovogPoslanika, s.a.v.s.Kur'an časni napamet naučio i položio hifz pred šejhom Jasinom Karutom,učenikom šejha Abdulmedžida Bekrija et-Tarabišija, šejha/učitelja sa najkraćimsenedom do Vjerovjesnika, s.a.v.s., i šejha Muhammeda Sukkera, Allah im se obojici smilovao.
Idžazu sa senedom do Allahovog Poslanika, s.a.v.s., za hifz poAsimovom kiraetu, Šu'be i Hafs zajedno, dobio od obojice šejhova, uz dozvolu„iqraa“ izdavanja idžazetname, a svojim potpisom idžazetnamu je posvjedočiošejhul-kura’ Sirije Krejim Radžih. Idžaza je uručena 25. marta 2005. godine,odnosno 11. safer 1426. h.g. u džamiji Huzejme, r.a., u Damasku.

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu angažovan je odkraja 2005. godine u svojstvu demonstratora, zatim asistenta, višeg asistenta idocenta na Katedri hadisa (Poslaničke tradicije).Godine 2006.
Nakon položenog usmenog magistarskog ispita po Tezarijuprijavio je magistarsku tezu na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu podnaslovom „Džihad u djelu Mustafe Pruščaka „Radost gazija“, a magistrirao ujulu 2009. godine pred komisijom u sastavu prof. dr. Omer Nakičević, prof. dr.Enes Ljevaković i prof. dr. Zuhdija Hasanović, mentor.Doktorsku disertaciju pod naslovom „Komunikološki aspektiPoslanikova, s.a.v.s., života“ odbranio je na Fakultetu islamskih nauka uSarajevu 2015. godine pred komisijom u sastavu prof. dr. Fuad Sedić, prof. dr.Zuhdija Hasanović i prof. dr. Adnana Silajdžića, mentor.
U periodu od 2016. – 2018. rukovodi Katedrom hadisa (Poslaničkatradicija) na Fakultetu islamskih nauka, kordinator je za međunarodnu saradnjuFakulteta, a zajedno sa dekanom prof. dr. Zudijom Hasanovićem, prof. dr. kurrahafizom Dževadom Šošićem i hfz. mr. Abdul-Azizom Drkićem inicira projekatkatedri za kira'et i hadis Centar za Kur'an i sunnet, revitalizacija Halačevićavakufa.U maju 2018. godine na prijedlog muftije sarajevskog prof. dr. EnesaLjevakovića reisu-l-ulema dr. Husejin ef. Kavazović imenovao ga je za glavnogimama Medžlisa islamske zajednice Sarajevo.

Priredio je komentar na peti svezak Sahiha imama Buharije, Sarajevo2008, a autor je djela: „Radost gazija – Mustafa Pruščak život i djelo“, Sarajevo2010, „U susret Resulullahu“, Sarajevo 2014., a disertacija „Komunikološkiaspekti Poslanikova, s.a.v.s., života“ je u štampi. Sa prof. dr. Džemalom Latićempriredio je hrestomatiju „Hatabet, vaz i retorika“ za potrebe imamskog studija.Učestvovao je u uspostavljanju i predavao na master studiju Islam in Europe naengleskom jeziku, kao i master studiju Međureligijski studiji i izgradnja mira.Autor je članaka: Sunnet i bidat u Kur'anu i hadisu, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, 12/2007, str.121-139; Allahov Poslanik Muhammeds.a.v.s. aktuelnost ličnosti i stila života, Novi Muallim, god. VIII, br.29, 2007,13-17; Značaj i mjesto životopisa Muhammeda, s.a.v.s., među islamskimznanostima, Zbornik radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, godinaXXIX, broj 14/2010; Socijalna pravda iz perspektive Vjerovjesničkog, s.a.v.s.,Sunneta, Novi Muallim, br.58, 2014, 8-14. Sunnet u djelu Hasana KafijePruščaka, Novi Muallim, god. XVI, br. 64, 2015, 34-38; Komunikacija ujavnom prostoru – vjerovjesnički model, Zbornik radova FIN-a, br. 20., 2017; teRazumjevanje sunneta u savremenom dobu: Sudnji dan, Zbornik radovaFakulteta islamskih nauka u Sarajevu, u štampi.

Sa arapskog jezika preveo je knjigu dr. Muhammeda Seida el-Butija Ženaizmeđu tiranije zapadnog sistema i milosti Božijeg zakona, te učestvovao uprijevodima Ihjaa imama el-Gazalije i Hanefijskog fikha šejha Tuhmaza. Na Fakultetu islamskih nauka bio je voditelj Sekcije hadisa u akademskoj2010.-2011. godini i voditelj je Sekcije hifza i muhaffiz. U svojstvumentora/muhaffiza Časnog Kur’ana izveo je jedanaest kandidata i kandidatkinjakoji su hifz položili pred Komisijom za hifz Rijaseta IZ u BiH.

Društveno je angažovan i aktivan član Islamske zajednice. Učesnik jebrojnih tribina, okruglih stolova i džematskih druženja širom Bosne iHercegovine i bh. dijaspore. Posebnu pažnju daje edukaciji omladine, učeničkoji studentskoj populaciji. Održavao je predavanja uOmladinskom Centru Hrasno,u Studentskim domovima Bjelave i Nedžarići, džamiji Kralja Fahda i Centralnojdžamiji na Ilidži, a vodio je Halku hadisa četvrtkom u Tabačkom mesdžidu uSarajevu – Sahih imama Buharije, gdje je održao više od 500 halki (predavanja)okupljala je veliki broj mladih ljudi, mladića i djevojaka, studenata i studenticasvih sarajevskih fakulteta. Učestvovao je u organizaciji brojnih omladinskihiftara, iftara za povratnike, kao i većem broju humanitarnih aktivnosti džemata izajednice. U periodu od februara 2011. do maja 2018. hatib je Bakijske džamijeu Sarajevu.

Doc.dr. hfz. Kenan Musić pokušava dati doprinos medijskoj prezentacijiislama i pravilnom i jasnom artikuliranju vjerskih stavova te rušenju stereotipa oislamu u elektronskim i printanim medijima u Bosni i Hercegovini. Od 2005. dodanas, snimio je zapažene serijale vjerskog programa (po 30 epizoda) na RadijuFederacije BiH, TV Sarajevo, RTV IZ BIR i drugim medijima.

Učestvovao je na brojnim domaćim i inozemnim naučnim skupovima i učijem je radu učestvovao na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku međukojima izdvajamo međunarodne konferencije koje su tretirala različite aspekteislamske misli organizirani u Tunisu, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Iranu, Palestini,Jordanu, Turskoj.Aktivno govori i simultano prevodi arapski i engleski jezik.
Oženjen je i otac četvero djece.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]